რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

თემის შესწავლის შემდეგ მოსწავლეები შეძლებენ მოცემულ თემასთან დაკავშირებით ამოკრიბონ საჭირო ინფორმაცია ტელეგადაცემიდან, დააკავშირონ ერთმანეთთან წაკითხული და მოსმენილი; თავად დაწერონ რეკომენდაციები და გაფრთხილება თანატოლთათვის და გაავრცელონ.

მედიაწიგნიერების მიზნები:

- მოუსმინოს ნაწყვეტს სატელევიზიო გადაცემიდან, შეძლოს ინფორმაციის გაგება–გააზრება და კრიტიკული შეფასება;

- ახალი ინფორმაციის გასავრცელებლად შექმნას პოსტერი;

- ინფორმაციის სანდოობის გარკვევა. 

ირინა ნადირაშვილი