რესურსი:

ბუნებისმეტყველება

მედიაწიგნიერების მიზნები: ✓ მედეარესურსის კრიტიკული ანალიზი და განხილვა; ✓ სხვადასხვა მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის სანდოობის ანალიზი და შეფასება; ✓ მოსწავლეების მიერ მულტიმედიარესურსის შექმნა.

სასწავლო მიზანი:

- მოსწავლეს შეუძლია დაასაბუთოს ადამიანის ორგანიზმის მარეგულირებელი

სისტემების მნიშვნელობა.

- მოსწავლეს შეუძლია იმსჯელოს ორგანიზმის შინაგანი გარემოს მუდმივობის

შენარჩუნების (ჰომეოსტაზის) მნიშვნელობაზე.

ხათუნა გოგალაძე