რესურსი:

ბუნებისმეტყველება

სასწავლო მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს ფუნქციის თვისებების ინტერპრეტირება; გამოიყენოს ფუნქცია და მისი თვისებები ვითარების მოდელირებისას;

სასწავლო მიზანი: მოსწავლემ შეძლოს მათემატიკაში მიღებული ცოდნის გამოყენება და ამის საფუძველზე ეკგ-ზე, როგორც ძაბვის დროზე დამოკიდებულების გრაფიკზე გულის მუშაობის დარღვევებზე მსჯელობა

მანანა თოფურია, მარინა ხომასურიძე
გაკვეთილი 1: ადამიანის სასიცოცხლო ფუნქციების მათემატიკური მოდელირება