რესურსი:

უცხო ენა

მოსწავლეები შეძლებენ გაანალიზონ თუ როგორ განამტკიცებს მედია გენდერულ სტერეოტიპებს. დაფიქრდებიან გენდერულად ნეიტრალური სათამაშოს გამოყენების სარგებლობაზე.

მოსწავლეები იმსჯელებენ და გააანალიზებენ თუ საიდან მოდის გენდერული სტერეოტიპები და რა გავლენა აქვს მათ საზოგადოებაზე.

სოფიო კვერნაძე