რესურსი:

ბუნებისმეტყველება

მასალის მედიაწიგნიერების მიზნები: - მედიარესურსის კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაიის შეფასება. - მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა პერსპექტივისა და ხედვის იდენტიფიცირება, ანალიზი და განხილვა; - მედიაპროდუქტის შექმნა.

სასწავლო მიზნები:

-დარგობრივი ტექსტისკითხვა(გაგება, გაანალიზება) - თამბაქოს წევის მავნე გავლენა ორგანიზმის სხვადასხვა სისტემის ფუნქციონირებაზე.

-ინფორმაციისსხვადასხვაწყაროზედაყრდნობით(დარგობრივიწერილობითიდამოსასმენიტექსტი) მსჯელობადაარგუმენტირება.

- კომუნიკაციის და თანამშრომლობის , კრიტიკული, ანალიტიკური საზროვნო უნარების განვითარება.

ქეთევან გაბისონია