რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

მედიაწიგნიერების მიზანი: ნასწავლი ტექსტის გაგება-გაანალიზება; კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების უნარის განვითარება;

მედიაწიგნიერების მიზანი: მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა ხედვის იდენტიფიცირება; მედიის მიერ სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება.

მანანა ბაქრაძე