რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლეებს ჩამოუყალიბდეთ ლიტერატურული ნაწარმოებიდან და მედიარესურსიდან მიღებული ინფორმაციის გაგების, გააზრების, დახარისხების უნარი

მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაცია. სხვადასხვა მედიის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციის ანალიზი და შეფასება.

ხათუნა თეთრაძე