რესურსი:

ისტორია

მედიარესურსების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება

1. მოსწავლეები გაეცნობიან ინფორმაციას ელინისტურ ეპოქის ქართლში სახელმწიფოს შექმნისა და განვითარების თაობაზე;

2. იმსჯელებენ ფარნავაზ მეფის როლზე ქართლის სამეფოს შექმნაში;

3. გააანალიზებენ საშინაო და საგარეო ფაქტორების გავლენას ქართლში სახელმწიფოს ჩამოყალიბების პროცესზე;

4. იფიქრებენ ქართლში სახელმწიფოებრიობის დაარსების ალტერნატიულ ვარიანტებზე;

ნანა ირემაშვილი