რესურსი:

ბუნებისმეტყველება

მედეარესურსის კრიტიკული ანალიზი და განხილვა; სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება.

მოსწავლეებმა შეაფასონ მემკვიდრული დაავადებების პრენატალური დიაგნოსტირების მეთოდის გამოყენების მნიშვნელობა, მედეარესურსის კრიტიკული ანალიზი და განხილვა; სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება.

ხათუნა გოგალაძე