რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

წაკითხული ტექსტის გაგება-გააზრება

მედიაწიგნიერების მიზანი: სინამდვილის რეპრეზენტაცია, მედიაში გამოყენებული ამბის მოყოლის სხვადასხვა ტექნიკის ანალიზი და შეფასება.

მაია ბაქრაძე