რესურსი:

მათემატიკა

თემის შესწავლის შემდეგ მოსწავლეები შეძლებენ მოცემულ თემასთან ან გამოსაკვლევ ობიექტთან დაკავშირებით თვისობრივი მონაცემების შეგროვებას.

მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი

მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი