რესურსი:

ბუნებისმეტყველება

გლობუსზე ფერის მიხდვით წყლისა და ხმელეთის განსხვავება.

გლობუსისა და მისი დანიშნულების გაცნობა.

მზია აბულაძე