რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

ლიტერატური ნაწარმოებებიდან და მედიარესურსებიდან მიღებული ინფორმაციის დახარისხება და გააზრება.

კრიტიკული აზროვნება და დასკვნების გამოტანა.

მაია აბშილავა