რესურსი:

სხვა (არჩევითი საგანი)

დისკრიმინაციის სახეები

ძალადობის ფორმების დახარისხება და გაანალიზება

მაგული სეხნიაშვილი