რესურსი:

მათემატიკა

სიდიდის პროცენტული ცვლილება

რაციონალურ რიცხვებზე მოქმედებების სხვადასხვა ხერხით შესრულება

სოფიო ჩიქოვანი