რესურსი:

სოციალური მეცნიერებები

პოლიტიკური რეპრესიები საბჭოთა საქართველოში

ისტორიული ეპოქის აღქმა და გაანალიზება

ნინო აბულაძე