რესურსი:

ბუნებისმეტყველება

ჟუჟუნა წვიმა მოვიდა?!

მჟავა წვიმების წარმოქმნის მიზეზებისა და მექანიზმის დადგენა

ნინო კუპრაშვილი