რესურსი:

მათემატიკა

საყოფაცხოვრებო ამოცანები

საყოფაცხოვრებო ამოცანის გადაჭრა მათემატიკური გამოთვლების გამოყენებით და შედეგის შეფასება

თამარ მურუსიძე
გაკვეთილი 1: ექიმის დანიშნულება