რესურსი:

ბუნებისმეტყველება

ატომური რეაქტორის უსაფრთხოება

ქიმიური ნივთიერებები გარემოში

თარგმნილი
გაკვეთილი 1: ატომური რეაქტორის უსაფრთხოება