რესურსი:

მათემატიკა

მონაცემთა მახასიათებლები, სტატისტიკური მონაცემები

სკოლის მასწავლებელთა ხელფასი

ინეზა გაბადაძე