რესურსი:

მათემატიკა

რიცხვებით მანიპულაცია - "უპროცენტო" განვადება

რეკლამის კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება

ნონა ჩუბინიძე
გაკვეთილი 1: რიცხვებით მანიპულაცია - "უპროცენტო" განვადება