რესურსი:

სოციალური მეცნიერებები

სატელევიზიო რეკლამების გაშიფვრა

რეკლამის დანიშნულება

თარგმნილი
გაკვეთილი 1: სატელევიზიო რეკლამების გაშიფვრა