შეცდომა MySQL მოთხოვნის დროს
1055: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'medialit_db.gl_news_ge.date_add' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by
#0 /home/medialiteracy/public_html/sys/engine/Databases/Mysqli.class.php(152): db->execute()
#1 /home/medialiteracy/public_html/modules/news/news.module.php(456): db->query('\n\t\t\tSELECT YEAR...')
#2 /home/medialiteracy/public_html/modules/news/news.module.php(48): newsModule->getAllNews()
#3 /home/medialiteracy/public_html/sys/engine/Module.class.php(177): newsModule->index()
#4 /home/medialiteracy/public_html/sys/Init.php(101): module->loadModule()
#5 /home/medialiteracy/public_html/index.php(23): require('/home/medialite...')
#6 {main}