რესურსი:

ქართული ენა და ლიტერატურა

მოსწავლეები შეძლებენ ნაადრევის ქორწინები შესახებ საუბარს და მის პრევენციის. შემსწავლელი შეძლებენ საუბარს საკუთარი უფლებების შესახებ.

მედიაწიგნიერების კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის შეფასება.

მედიის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სხვადასხვა პერსპექტივისა და ხედვის იდენტიფიცირება, ანალიზი და განხილვა. 

ლელა წიკლაური