რესურსი:

ისტორია

მედიარესურსის კრიტიკული ანალიზი და სინამდვილის რეპრეზენტაციის შეფასება; სიტყვების ძალის გაცნობიერება, მედიაპროდუქტში გამოყენებული ვიზუალური ხატების აუდიტორიაზე ზეგავლენის შეფასება; კრიტიკული და შემოქმედებითი აზროვნების, დასკვნების გაკეთების უნარი.

სასწავლო მიზნები: მოსწავლეებმა გააცნობიერონ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ მსოფლიოში

არსებული საერთაშორისო ვითარება, იმსჯელონ ცივი ომის დაწყების მიზეზებზე, შეაფასონ

აშშ-სა და სსრკ-ს მიზნები და როლი ცივი ომის ეპოქაში. მოსწავლეებს განუვითარდეთ

კრიტიკული აზროვნების, არგუმენტირებული მსჯელობის უნარ-ჩვევები.

მზია მაისურაძე