რესურსი:

სოციალური მეცნიერებები

წყაროების მიმოხილვა და დვალეთის ტერიტორიული კუთვნილების საკითხი

დვალეთის ისტორიული საზღვრები

მაია ფირჩხაძე