რესურსი:

სოციალური მეცნიერებები

სატელევიზიო რეკლამები და მათი ხრიკები

რეკლამის დანიშნულების გაგება

თარგმნილი
გაკვეთილი 1: სატელევიზიო რეკლამები და მათი ხრიკები